หลักการออกแบบบ้านใหม่

หลักการออกแบบบ้านใหม่ บริษัทเดอะเกรทโฮม TG
บริษัทรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากท่านให้มีโอกาสนำเสนอแบบบ้านที่มีความแตกต่างจากแบบบ้านทั่วไป มีความเหมาะสมกับสภาพที่ดิน ทำเลที่ตั้ง และความเป็นอยู่เฉพาะตัวของท่าน เนื่องจากบริการดังกล่าวเป็นการให้บริการพิเศษเฉพาะบุคคลเท่านั้น ด้วยความตั้งใจที่มากกว่า บริษัทขออนุญาตชี้แจงเงื่อนไขการออกแบบบางประการดังนี้

เงื่อนไขการให้บริการออกแบบบ้านใหม่

การเสนอแนวคิดในการออกแบบครั้งแรก บริษัทบริการให้คำปรึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเมื่อต้องการให้บริษัทดำเนินการเขียนแบบร่าง อันประกอบด้วย ผังบริเวณ แบบร่างตัวอาคารแสดงผังรูปด้าน แปลนพื้นชั้นล่าง และแปลนพื้นชั้นบน บริษัทขอรับค่ามัดจำการออกแบบร่างครั้งที่ 1 โดยคิดอัตรา 1% ของมูลค่าบ้านโดยประเมิน หรือขั้นต่ำ 50,000 บาท

เมื่อนำเสนอแก้ไขแบบร่างครบ 5 ครั้ง หากยังไม่สามารถตัดสินใจได้ บริษัทจะขอนำเสนอแบบให้อีก 1 ครั้ง และขอสงวนสิทธิ์ที่จะคืนเงินค่ามัดจำหากตกลงให้บริษัทดำเนินการเขียนแบบขออนุญาต และเขียนแบบก่อสร้าง ค่าออกแบบร่างจะคืนให้โดยหักออกจากค่าเขียนแบบก่อสร้างดังกล่าวและหากตกลงให้บริษัทปลูกสร้าง บริษัทยินดีคืนค่าเขียนแบบให้ 50% ของมูลค่าสัญญา
หากลูกค้ายกเลิกการรับบริการและไม่มีการชำระค่าใช้จ่าย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งมอบแบบหรือสำเนาใด ๆ ให้กับลูกค้า

เงื่อนไขการให้บริการออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง บ้านพักอาศัย
กรณีพอใจแบบร่าง แต่ยังไม่ตกลงค่าก่อสร้าง บริษัทขอเสนอบริการเขียนแบบก่อสร้างที่มีรายละเอียดครบถ้วน โดยคิดค่าออกแบบ เขียนแบบ 5-7 % ของมูลค่าบ้าน หรืออัตราขั้นต่ำ 100,000 บาท โดยมีเงื่อนไข การชำระเงินดังนี้

30% ในวันตกลงทำสัญญา
30% เมื่อนำเสนอแบบร่างครั้งที่1 ประกอบด้วย ผังบริเวณ รูปด้าน และแปลนพื้นทุกชั้น
20% เมื่อสรุปแบบร่าง
20% เมื่อส่งมอบพิมพ์เขียว CD File และแบบยื่นขออนุญาตก่อสร้างกับทางราชการ

หมายเหตุ : ลิขสิทธิ์ในแบบบ้านเป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่างบริษัทและลูกค้า

“สร้างบ้านคุณภาพ ต้องสร้างด้วยใจ สร้างสรรจนท่านพอใจ สร้างบ้านกับ TGH”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *